Tähelepanupuudulikkuse/hüperaktiivsuse häire (ADD, ADHD)

Tähelepanupuudulikkuse/hüperaktiivsuse häire (ADHD) on tähelepanematusest, hüperaktiivsusest ja impulsiivsusest koosnev sündroom. ADHD 3 tüüpi on valdavalt tähelepanematus, valdavalt hüperaktiivsus/impulsiivsus ja kombineeritud. Diagnoositakse kliiniliste kriteeriumide alusel. Ravi hõlmab tavaliselt medikamentoosset ravi stimuleerivate ravimitega, käitumisteraapiat ja pedagoogilisi sekkumisi.

Tähelepanupuudulikkuse/hüperaktiivsuse häiret (ADHD) peetakse neuroloogiliseks arenguhäireks.

Neuroloogilised arenguhäired on neuroloogilised seisundid, mis ilmnevad varases lapsepõlves, tavaliselt enne kooliminekut ja kahjustavad isikliku, sotsiaalse, akadeemilise ja/või tööalase funktsioneerimise arengut. Tavaliselt on nendega seotud raskused konkreetsete oskuste või teabekogumite omandamisel, säilitamisel või rakendamisel. Neuroarenguhäired võivad olla seotud ühe või mitme järgneva häirega: tähelepanu, mälu, taju, keel, probleemide lahendamine või sotsiaalne suhtlemine. Muude levinud neuroloogiliste arenguhäirete hulka kuuluvad autismispektri häired, õpihäired (nt düsleksia) ja intellektipuude.

Mõned eksperdid pidasid ADHD-d varem käitumishäireks, ilmselt seetõttu, et lastel on tavaliselt tähelepanematus, impulsiivne ja liiga aktiivne käitumine ning et sageli esineb kaasuvaid käitumishäireid, eriti opositsioonilis-trotsiv häire ( Oppositional Defiant Disorder (ODD)*) ja Conduct disorder ** häire. Kuid ADHD-l on kindlalt tõestatud neuroloogilised alused ja see ei ole lihtsalt “väärkäitumine”.

* Oppositional Defiant Disorder (ODD) – Opositsiooniline trotsimishäire on korduv või püsiv negatiivne, trotsiv või isegi vaenulik käitumine, mis on suunatud autoriteetide vastu. Diagnoositakse anamneesi põhjal. Raviks on individuaalne psühhoteraapia koos pere- või hooldusteraapiaga. Vahetevahel võib ärrituvuse vähendamiseks kasutada ravimeid.

** Conduct Disorder – Käitumishäire on korduv või püsiv käitumismuster, mis rikub teiste õigusi või rikub peamisi eakohaseid ühiskondlikke norme või reegleid. Diagnoositakse anamneesi alusel. Kaasnevate häirete ravi ja psühhoteraapia võivad aidata; paljud lapsed vajavad siiski märkimisväärset järelevalvet.

ADHD mõjutab hinnanguliselt 5-15% lastest. Paljud eksperdid arvavad siiski, et ADHD-d diagnoositakse üle, peamiselt seetõttu, et kriteeriume kohaldatakse ebatäpselt. Psüühikahäirete diagnostilise ja statistilise käsiraamatu viienda väljaande (DSM-5) kohaselt on 3 tüüpi:

 • Valdavalt tähelepanematus
 • Valdavalt hüperaktiivne/impulsiivne
 • Kombineeritud

Üldiselt on ADHD poistel umbes kaks korda sagedasem, kuigi suhtarvud on tüübiti erinevad. Valdavalt hüperaktiivne/impulsiivne tüüp esineb poistel 2-9 korda sagedamini; valdavalt tähelepanematu tüüp esineb mõlemal sugupoolel umbes võrdselt. ADHD on tavaliselt perekondlik.

ADHD-l ei ole teadaolevalt ühtegi konkreetset põhjust. ADHD võimalike põhjuste hulka kuuluvad geneetilised, biokeemilised, sensomotoorsed, füsioloogilised ja käitumuslikud tegurid. Mõned riskifaktorid on sünnikaal < 1500 g, peatrauma, rauapuudus, obstruktiivne uneapnoe ja pliiga kokkupuude, samuti sünnieelne kokkupuude alkoholi, tubaka ja kokaiiniga. ADHD on seotud ka ebasoodsate lapsepõlvekogemustega. Vähem kui 5%-l ADHD-ga lastest on tõendeid neuroloogilise kahjustuse kohta. Üha rohkem tõendeid viitab erinevustele dopamiinergilistes ja noradrenergilistes süsteemides koos vähenenud aktiivsuse või stimulatsiooniga aju tüve ülaosas ja frontaalsetes keskaju traktides.

ADHD täiskasvanutel

Kuigi ADHD-d peetakse laste häireks ja see algab alati lapsepõlves, püsivad selle aluseks olevad neurofüsioloogilised erinevused ka täiskasvanueas ja käitumuslikud sümptomid ilmnevad umbes pooltel juhtudel ka täiskasvanueas. Kuigi diagnoos võidakse mõnikord ära tunda alles noorukieas või täiskasvanueas, peaksid mõned ilmingud olema ilmnenud juba enne 12. eluaastat.

Täiskasvanutel on sümptomid järgmised

 • Keskendumisraskused
 • Raskused ülesannete täitmisel (täidesaatva funktsiooni häired).
 • meeleolu kõikumine
 • kannatamatus
 • Raskused suhete säilitamisel

Täiskasvanute hüperaktiivsus väljendub tavaliselt pigem rahutuse ja närvilisusena, mitte nii ilmse motoorse hüperaktiivsusena, nagu see esineb väikelastel. ADHD-ga täiskasvanutel on suurem oht jääda töötuks, vähendada haridustulemusi ning suurendada uimastite kuritarvitamist ja kuritegevust. Liiklusõnnetused ja -rikkumised on sagedasemad.

ADHD-d võib olla raskem diagnoosida täiskasvanueas. Sümptomid võivad olla sarnased meeleoluhäirete, ärevushäirete ja uimastitarbimise häirete sümptomitega. Kuna lapsepõlvesümptomite eneseraporteerimine võib olla ebausaldusväärne, võib arstidel tekkida vajadus vaadata läbi kooliandmed või küsitleda pereliikmeid, et kinnitada ilmingute olemasolu enne 12. eluaastat.

Täiskasvanud ADHD-ga inimesed võivad saada kasu samadest stimulantidest, mida võtavad ADHD-ga lapsed. Samuti võib neile olla kasulik nõustamine, et parandada ajajuhtimist ja muid toimetulekuoskusi.

ADHD sümptomid ja tunnused

ADHD algab sageli enne 4. eluaastat ja eranditult enne 12. eluaastat. Diagnoosimise tippvanus on vahemikus 8-10 aastat, kuid valdavalt tähelepanematu tüübiga patsientidel võidakse diagnoosida alles pärast noorukieas.

ADHD põhisümptomid ja -nähud on järgmised

 • Tähelepanematus
 • Impulsiivsus
 • Hüperaktiivsus

Tähelepanematus ilmneb tavaliselt siis, kui laps tegeleb ülesannetega, mis nõuavad valvsust, kiiret reaktsiooniaega, visuaalset ja tajutavat otsingut ning süstemaatilist ja pidevat kuulamist.

Impulsiivsus viitab kiirustavatele tegevustele, millel võib olla negatiivne tagajärg (nt lastel üle tänava jooksmine, ilma et nad vaataksid; noorukitel ja täiskasvanutel äkiline koolist või töölt lahkumine, mõtlemata tagajärgedele).

Hüperaktiivsus hõlmab liigset motoorset tegevust. Lastel, eriti noorematel, võib olla raskusi vaikselt istuda, kui seda oodatakse (nt koolis või kirikus). Vanemad patsiendid võivad olla lihtsalt ärevil, rahutud või jutukas – mõnikord nii palju, et teised tunnevad end nende jälgimise pärast väsinud olevat.

Tähelepanematus ja impulsiivsus takistavad akadeemiliste oskuste ning mõtlemis- ja arutlusstrateegiate arengut, koolimotivatsiooni ja sotsiaalsete nõudmistega kohanemist. Lapsed, kellel on valdavalt tähelepanematus ADHD, on tavaliselt käega katsuvad õppijad, kellel on raskusi passiivsetes õpisituatsioonides, mis nõuavad pidevat sooritust ja ülesannete täitmist.

Üldiselt on umbes 20-60%-l ADHD-ga lastest õpiraskused, kuid enamikul ADHD-ga lastest esineb mõningaid koolihäireid tähelepanematusest (mille tulemuseks on tähelepanuta jäänud üksikasjad) ja impulsiivsusest (mille tulemuseks on reageerimine ilma küsimust läbimõtlemata).

Käitumuslikus anamneesis võib ilmneda madal frustratsioonitaluvus, vastandumine, raevuhood, agressiivsus, halvad sotsiaalsed oskused ja suhted eakaaslastega, unehäired, ärevus, düsfooria, depressioon ja meeleolu kõikumine.

Kuigi ADHD-ga seotud spetsiifilisi füüsilisi uuringuid või laboratoorseid leide ei ole, võivad märgid olla järgmised

 • motoorne koordinatsioonihäire või kohmakus
 • mittelokaliseeritud, “pehmed” neuroloogilised leiud.
 • tajumuslik-motoorsed häired

ADHD diagnoosimine

DSM-5 kliinilised kriteeriumid

ADHD diagnoosimine on kliiniline ja põhineb põhjalikul meditsiinilisel, arengu-, hariduslikul ja psühholoogilisel hindamisel (vt ka Ameerika Pediaatriaakadeemia 2019. aasta kliinilise praktika suunis tähelepanupuudulikkuse/hüperaktiivsuse häire diagnoosimiseks, hindamiseks ja raviks lastel ja noorukitel).

DSM-5 ADHD diagnostilised kriteeriumid

DSM-5 diagnostilised kriteeriumid hõlmavad 9 tähelepanematusele viitavat sümptomit ja märki ning 9 hüperaktiivsuse ja impulsiivsuse sümptomit ja märki. Diagnoosimine nende kriteeriumide alusel nõuab ≥ 6 sümptomit ja tunnust ühest või mõlemast rühmast. Samuti peavad sümptomid olema

 • esinema sageli ≥ 6 kuu jooksul
 • olema tugevamalt väljendunud, kui lapse arengutaseme puhul eeldatakse.
 • esinema vähemalt kahes olukorras (nt kodus ja koolis).
 • esinema enne 12. eluaastat (vähemalt mõned sümptomid).
 • häirima toimimist kodus, koolis või tööl.

Tähelepanematusele omased sümptomid:

 • Ei pööra tähelepanu üksikasjadele või teeb hooletuid vigu koolitöödes või muudes tegevustes.
 • Tal on raskusi tähelepanu säilitamisega koolis või mängu ajal.
 • Ei näi kuulavat, kui temaga otse räägitakse
 • Ei järgi juhiseid ega lõpeta ülesandeid
 • Tal on raskusi ülesannete ja tegevuste organiseerimisega
 • Väldib, ei meeldi või ei taha tegeleda ülesannetega, mis nõuavad pikaajalist vaimset pingutust.
 • Kaotab sageli kooliülesannete või tegevuste jaoks vajalikke asju
 • on kergesti hajameelne
 • on igapäevategevustes unustav

Hüperaktiivsuse ja impulsiivsuse sümptomid:

 • Sageli käte või jalgadega vehklemine või vingerdamine.
 • lahkub sageli klassiruumis või mujal istekohalt
 • Sageli jookseb või ronib liigselt seal, kus selline tegevus on ebasobiv.
 • Tal on raskusi vaikselt mängimisega
 • Tihti on liikvel, käitub justkui mootoriga ajendatuna
 • Räägib sageli liigselt
 • Tihtipeale paiskab vastused välja enne, kui küsimused on lõpetatud.
 • Tal on sageli raskusi järjekorras ootamisega
 • Katkestab sageli teisi või tungib neile vahele.

Valdavalt tähelepanematu tüübi diagnoosimiseks on vaja ≥ 6 tähelepanematusele viitavat sümptomit ja märki. Hüperaktiivse/impulsiivse tüübi diagnoosimiseks on vaja ≥ 6 sümptomit ja hüperaktiivsuse ja impulsiivsuse tunnuseid. Kombineeritud tüübi diagnoosimiseks on vaja ≥ 6 sümptomit ja tunnust tähelepanematusele ja hüperaktiivsusele/impulsiivsusele viitavat sümptomit ja tunnust.

Muud diagnostilised kaalutlused

ADHD ja muude seisundite eristamine võib olla keeruline. Vältida tuleb ülediagnoosimist ja muud seisundid tuleb täpselt kindlaks teha. Paljud eelkooliealiste aastate jooksul ilmnenud ADHD tunnused võivad viidata ka suhtlemisprobleemidele, mis võivad esineda muude neuroloogiliste arenguhäirete (nt autismispektri häired) või teatavate õpihäirete, ärevuse, depressiooni või käitumishäirete (nt käitumishäired) puhul.

Arstid peaksid kaaluma, kas last häirivad välised tegurid (st keskkonna sisend) või sisemised tegurid (st mõtted, ärevus, mured). Hilisemas lapsepõlves muutuvad ADHD tunnused siiski kvalitatiivselt eristuvamaks; hüperaktiivse/impulsiivse tüübiga või kombineeritud tüübiga lastel esineb sageli alajäsemete pidevat liikumist, motoorset impersonaalsust (nt sihitu liikumine, käte võpatamine), impulsiivset rääkimist ja näilist teadmatust ümbritsevast keskkonnast. Valdavalt tähelepanematu tüübiga lastel ei pruugi olla mingeid füüsilisi tunnuseid.

Meditsiiniline hindamine keskendub potentsiaalselt ravitavate seisundite kindlakstegemisele, mis võivad sümptomeid ja tunnuseid soodustada või süvendada. Hindamine peaks hõlmama sünnieelse kokkupuute (nt narkootikumid, alkohol, tubakas), perinataalsete tüsistuste või infektsioonide, kesknärvisüsteemi infektsioonide, traumaatilise ajukahjustuse, südamehaiguste, unehäirete, halva söögiisu ja/või valikulise söömise ning ADHD esinemise kohta perekonnas.

Arengu hindamine keskendub sümptomite ja tunnuste tekkimise ja kulgemise kindlakstegemisele. Hindamine hõlmab arengu verstapostide, eelkõige keele arengu verstapostide kontrollimist ja ADHD-spetsiifiliste hindamisskaalade kasutamist (nt Vanderbilt’i hindamisskaala, Connersi ulatuslik käitumise hindamisskaala, ADHD hindamisskaala-V). Nende skaalade versioonid on kättesaadavad nii peredele kui ka koolipersonalile, võimaldades hindamist erinevates olukordades, nagu nõuavad DSM-5 kriteeriumid. Pange tähele, et üksnes skaalasid ei tohiks kasutada diagnoosi püstitamiseks.

Haridusalane hindamine keskendub põhisümptomite ja -märkide dokumenteerimisele; see võib hõlmata õppimisandmete läbivaatamist ja hindamisskaalade või kontrollnimekirjade kasutamist. Siiski ei saa hindamisskaalade ja kontrollnimekirjade abil üksi sageli eristada ADHD-d teistest arenguhäiretest või käitumishäiretest.

ADHD prognoos

Traditsioonilised klassiruumid ja akadeemilised tegevused süvendavad sageli ravimata või ebapiisavalt ravitud ADHD-ga laste sümptomeid ja tunnuseid. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed kohanemisprobleemid võivad olla püsivad. Puudulik aktsepteerimine eakaaslaste poolt ja üksildus kipuvad suurenema vanuse ja sümptomite ilmselge ilmnemisega. Kui ADHD-d ei tuvastata ja ei ravita piisavalt, võib tagajärjeks olla ainete kuritarvitamine, sest paljud ADHD-dega noorukid ja täiskasvanud kasutavad eneseravimiks nii legaalseid (nt kofeiin) kui ka illegaalseid (nt kokaiin, amfetamiin) aineid.

Kuigi hüperaktiivsuse sümptomid ja tunnused kipuvad vanusega vähenema, võivad noorukitel ja täiskasvanutel esineda jääkraskused. Noorukieas ja täiskasvanueas esinevate kehvasid tulemusi ennustavad järgmised tegurid

 • Samaaegselt esinev madal intelligentsus
 • Agressiivsus
 • sotsiaalsed ja inimestevahelised probleemid
 • vanemate psühhopatoloogia

Probleemid noorukieas ja täiskasvanueas avalduvad peamiselt akadeemilise ebaõnnestumise, madala enesehinnangu ja sobiva sotsiaalse käitumise õppimise raskustena. Noorukitel ja täiskasvanutel, kellel on valdavalt impulsiivne ADHD, võib esineda sagedamini isiksuseomaduste häireid ja antisotsiaalset käitumist; paljudel on jätkuvalt impulsiivsus, rahutus ja halvad sotsiaalsed oskused. ADHD-ga inimesed näivad kohanevat paremini tööga kui akadeemilise ja koduse olukorraga, eriti kui nad leiavad töökohti, mille täitmine ei nõua intensiivset tähelepanu.

ADHD ravi

 • Käitumuslik ravi
 • Ravimiteraapia, tavaliselt stimulantidega, nagu metüülfenidaat või dekstroamfetamiin (lühi- ja pikaajaliste preparaatidega).

Randomiseeritud, kontrollitud uuringud näitavad, et käitumuslik ravi üksi on kooliealistel lastel vähem tõhus kui ravi ainult stimulantidega, kuid noorematel lastel on soovitatav kasutada käitumis- või kombinatsiooniteraapiat. Kuigi ADHDga patsientide aluseks olevate neurofüsioloogiliste erinevuste korrigeerimine ei toimu ravimitega, on ravimid tõhusad ADHD sümptomite leevendamisel ja võimaldavad osalemist tegevustes, mis varem ei olnud kättesaadavad halva tähelepanu ja impulsiivsuse tõttu. Sageli katkestavad ravimid ebasobiva käitumise tsükli, parandavad käitumuslikke ja akadeemilisi sekkumisi, motivatsiooni ja enesehinnangut.

Täiskasvanute ADHD ravi järgib sarnaseid põhimõtteid, kuid ravimite valik ja annustamine määratakse kindlaks individuaalselt, sõltuvalt muudest meditsiinilistest seisunditest.

Stimulandid

Kõige laialdasemalt kasutatakse stimuleerivaid preparaate, mis sisaldavad metüülfenidaati või amfetamiini soolasid. Vastus on väga erinev ja annustamine sõltub käitumise tõsidusest ja lapse võimest ravimit taluda. Annustamist kohandatakse sageduse ja koguse osas, kuni saavutatakse optimaalne tasakaal ravivastuse ja kõrvaltoimete vahel.

Metüülfenidaadi manustamist alustatakse tavaliselt 0,3 mg/kg suukaudselt üks kord päevas (vahetu ravimvorm) ja suurendatakse sagedust kord nädalas, tavaliselt umbes 2 kuni 3 korda päevas või iga 4 tunni järel ärkveloleku ajal; paljud arstid püüavad kasutada hommikust ja keskpäevast annustamist. Kui ravivastus on ebapiisav, kuid ravim on talutav, võib annust suurendada. Enamik lapsi leiab optimaalse tasakaalu kasu ja kõrvaltoimete vahel individuaalsete annuste puhul vahemikus 0,3 kuni 0,6 mg/kg. Metüülfenidaadi dekstro-isomeer on aktiivne osa ja seda on võimalik välja kirjutada poole väiksema annusega.

Dekstroamfetamiini manustamist alustatakse tavaliselt (sageli koos ratsemaatilise (racemic) amfetamiiniga) annusega 0,15 kuni 0,2 mg/kg suukaudselt üks kord päevas, mida võib seejärel suurendada 2 või 3 korda päevas või iga 4 tunni järel ärkveloleku ajal. Üksikannused vahemikus 0,15 kuni 0,4 mg/kg on tavaliselt tõhusad. Annuse tiitrimine peaks tasakaalustama tõhusust ja kõrvaltoimeid; tegelikud annused on individuaalselt väga erinevad, kuid üldiselt suurendavad suuremad annused vastuvõetamatute kõrvaltoimete tõenäosust. Üldiselt on dekstroamfetamiini annused umbes kaks kolmandikku metüülfenidaadi annustest.

Metüülfenidaadi või dekstroamfetamiini puhul asendatakse pärast optimaalse annuse saavutamist sageli sama ravimi samaväärne annus toimeainet prolongeeritult vabastavas vormis, et vältida ravimi manustamist koolis. Pika toimeajaga preparaatide hulka kuuluvad vahamaatrikstabletid aeglase vabanemisega, kahefaasilised kapslid, mis sisaldavad 2 annuse ekvivalenti, ning osmootilise vabanemisega tabletid ja transdermaalsed plaastrid, mis tagavad kuni 12-tunnise toimeaja. Praegu on saadaval nii lühitoimelised kui ka pika toimeajaga vedelad preparaadid. Kõrvaltoimete, näiteks ärevuse minimeerimiseks kasutatakse sageli puhtaid nn. dekstro preparaate (nt dekstrometüülfenidaat); annused on tavaliselt poole väiksemad kui segapreparaatidel. Mõnikord kasutatakse ka eelravimpreparaate (prodrug), sest nende toime vabaneb sujuvamalt, toime kestab kauem, neil on vähem kõrvaltoimeid ja nende kuritarvitamise potentsiaal on väiksem. Väikesed annused parandavad sageli õppimist, kuid käitumise paranemine nõuab sageli suuremaid annuseid.

Stimulantide annustamisskeeme saab kohandada vastavalt konkreetsetele päevadele ja kellaaegadele (nt kooliajal, kodutööde tegemise ajal). Ravimipuhkusi võib proovida nädalavahetustel, pühade ajal või suvepuhkuste ajal. Soovitatakse platseebo perioode (5-10 koolipäeva jooksul, et tagada vaatluste usaldusväärsus), et teha kindlaks, kas ravimid on endiselt vajalikud.

Stimulantide tavalised kõrvaltoimed on järgmised

 • Unehäired (nt unetus)
 • Peavalu
 • Kõhuvalu
 • söögiisu pärssimine
 • Kõrgenenud südame löögisagedus ja vererõhk

Depressioon on harvemini esinev kõrvaltoime, mis võib sageli tähendada võimetust kergesti keskenduda (liigne keskendumine). See võib väljenduda pigem tuimunud käitumisena (mida perekonnad mõnikord kirjeldavad kui zombilaadset) kui tegeliku kliinilise lapsepõlve depressioonina. Tegelikult kasutatakse mõnikord depressiooni lisaravina stimulantide kasutamist. Tuima käitumist saab mõnikord ravida stimulantide annuse vähendamisega või teise ravimi proovimisega.

Uuringud on näidanud, et pikkuse kasv aeglustub 2-aastase stimulantide kasutamise ajal ning aeglustumine püsib ilmselt ka täiskasvanueas, kui stimulantide kasutamine jätkub krooniliselt.

Mitte-stimuleerivad ravimid

Kasutatakse ka atomoksetiini, selektiivset noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorit. See ravim on tõhus, kuid andmed selle tõhususe kohta võrreldes stimuleerivate ravimitega on vastuolulised. Mõnedel lastel esineb iiveldust, sedatsiooni, ärrituvust ja tujutsemist; harva esineb maksatoksilisust ja enesetapumõtteid. Tüüpiline algannus on 0,5 mg/kg suu kaudu üks kord päevas, mida tiitritakse kord nädalas kuni 1,2-1,4 mg/kg üks kord päevas. Pikk poolväärtusaeg võimaldab annustamist üks kord päevas, kuid nõuab tõhususe saavutamiseks pidevat kasutamist. Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 100 mg.

Selektiivseid noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid antidepressante, nagu bupropioon ja venlafaksiin, alfa-2 agoniste, nagu klonidiin ja guanfatsiin ja teisi psühhoaktiivseid ravimeid kasutatakse mõnikord stimulantide ebatõhususe või vastuvõetamatute kõrvaltoimete korral, kuid need on vähem tõhusad ja neid ei soovitata kasutada esmavaliku ravimitena. Mõnikord kasutatakse neid ravimeid koos stimulantidega, et saavutada sünergiline toime; oluline on hoolikas jälgimine kõrvaltoimete suhtes.

ADHD-ravi puhul on probleemiks ravimite ebasoodsad koostoimed. Ravimid, mis pärsivad ainevahetuse ensüümi CYP2D6, sealhulgas teatavad selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI), mida mõnikord kasutatakse ADHD patsientidel, võivad suurendada stimulantide toimet. Võimalike ravimite koostoimete läbivaatamine (tavaliselt arvutiprogrammi abil) on oluline osa ADHD patsientide farmakoloogilisest ravimiravist.

Käitumuslik ravi

Nõustamine, sealhulgas kognitiiv-käitumuslik teraapia (nt eesmärkide seadmine, enesekontroll, modelleerimine, rollimängud), on sageli tõhus ja aitab lastel mõista ADHD-d ja seda, kuidas sellega toime tulla. Struktuur ja rutiin on olulised.

Klassiruumi käitumist parandab sageli keskkonna kontroll müra ja visuaalse stimulatsiooni, sobiva ülesannete pikkuse, uudsuse, juhendamise ja õpetaja läheduse abil.

Kui raskused kodus püsivad, tuleks vanemaid julgustada otsima täiendavat professionaalset abi ja koolitust käitumisjuhtimise tehnikate alal. Stiimulite ja sümboolsete preemiate lisamine tugevdab käitumise juhtimist ja on sageli tõhus. ADHD-ga lapsi, kelle puhul domineerivad hüperaktiivsus ja halb impulsside kontroll, aitab sageli kodus, kui kehtestatakse struktuur, järjepidevad kasvatustehnikad ja täpselt määratletud piirid.

Kõige vähem järjepidevat mõju on avaldanud eliminatsioonidieedid, megavitamiinravi, antioksüdantide või muude ühendite kasutamine ning toitumis- ja biokeemilised sekkumised. Biofeedback võib mõnel juhul olla kasulik, kuid seda ei soovitata rutiinseks kasutamiseks, sest puuduvad tõendid püsiva kasu kohta.

Kokkuvõte

 • ADHD hõlmab tähelepanematust, hüperaktiivsust/impulsiivsust või nende kombinatsiooni; see ilmneb tavaliselt enne 12. eluaastat, sealhulgas eelkooliealistel lastel.
 • Põhjus on teadmata, kuid on mitmeid oletatavaid riskitegureid.
 • Diagnoosida tuleb kliiniliste kriteeriumide alusel ja olla tähelepanelik teiste häirete suhtes, mis võivad algselt avalduda sarnaselt (nt autismispektri häired, teatud õppimis- või käitumishäired, ärevus, depressioon).
 • Ilmingud kipuvad vanusega vähenema, kuid noorukitel ja täiskasvanutel võivad esineda jääkraskused.
 • Ravida stimulantide ja kognitiiv-käitumisteraapia abil; koolieelses eas laste puhul võib olla asjakohane ainult käitumisteraapia.