Tervise Arengu Instituudi (TAI) hallatava vähiregistri andmetel diagnoositi 2021. aastal 8224 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4084 ja naistel 4140.

Meestel esines kõige sagedamini eesnäärme- ja kopsuvähki ning naha mittemelanoomi; naistel rinnavähki, naha mittemelanoomi ning käär- ja pärasoolevähki. Lastel vanuses 0–14 aastat diagnoositi 2021. aastal 20 pahaloomulist kasvajat.

Sagedamad vähipaikmd meestel 2021.a. Tabel: TAI

Sagedamad vähipaikmed meestel 2021.a. Tabel: TAI

Haigestumus suureneb vanusega – kui alla 35-aastastel diagnoositi vähem kui 100 vähijuhtu 100 000 inimese kohta, siis 75-aastastel ja vanematel ligi 2300 vähijuhtu 100 000 inimese kohta. Üle kolmandiku (35%) kõigist vähi esmasjuhtudest diagnoositi üle 75-aastastel inimestel.

Juhtude arv on statistiliselt vähenenud

COVID-19 pandeemiale eelnenud viie aasta (2015-2019) keskmisega võrreldes oli 2021. aastal diagnoositud juhtude arv 8% väiksem, kusjuures meestel oli langus 9% ja naistel 7%. Seega jätkus 2020. aastal alanud juhtude arvu vähenemine, mida võib tõenäoliselt seostada pandeemia mõjudega. Nende hulgas võib välja tuua piiratud ligipääsu plaanilistele tervishoiuteenustele, mistõttu võis väheneda vähi avastamine juhuleiuna, patsientide vähenenud pöördumised kergemate sümptomite korral ning ühtlasi COVID-19 surmad eelkõige vanemate inimeste seas, kellel oleks võidud lähiajal vähk diagnoosida, kuivõrd vähirisk suureneb vanusega.

Nii oli näiteks hematoloogiliste kasvajate juhtude arv 2021. aastal 16% väiksem kui pandeemiaeelse perioodi keskmine, neeruvähi korral oli langus 15%, nahamelanoomi puhul 11% ja eesnäärmevähi puhul 8%. Teisalt on mõnede vähkide korral juhtude arvu vähenemine seostatav elustiili muutustega, mis on vähendanud pikaajalisi vähitekke riske (eelkõige kopsu- ja maovähi puhul). Samuti on näiteks emakakaelavähi vähenemise puhul näha sõeluuringute mõju.

Sagedamad vähipaikmed naistel 2021.a. Tabel: TAI

Sagedamad vähipaikmed naistel 2021.a. Tabel: TAI

TAI juhib tähelepanu, et need andmed on eelkõige statistilise tähtsusega, mis omakorda on aluseks edasistele analüüsidele. „Absoluutarvude pealt hinnanguid muutuste põhjuste kohta anda ei saa,“ kommenteeris TAI vähiregistri juht Margit Mägi. 2021. aastal toimunud muutuste täpsemaks hindamiseks on oluline vähiregistri andmete detailne analüüs paikmete, vanuserühmade ja staadiumite lõikes. TAI avaldab iga-aastase vähiraporti 2024. aasta kevadel.

Absoluutarvude pealt hinnanguid muutuste põhjuste kohta anda ei saa.

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi lisati Eesti vähiregistri andmetel põhinev statistika 2021. aastal diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta ning uuendati andmeid alates 2007. aastast. Andmebaasist on kättesaadavad 1968.–2021. aasta esmasjuhtude arv paikme, soo ja vanusrühma järgi, samuti paikme, soo ja maakonna järgi ning vastavad haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta. Täpsem teave vähiregistri kohta on leitav TAI kodulehel.

Pille Kalda, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht