SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku sundravi osakond piloteerib kogukonnapõhise mobiilse vaimse tervise teenust, mis arendatakse koostööl Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnaga JA Implemental projekti raames.

Märtsi lõpus avati Jämejala pargis uus Viljandi haigla mobiilne kabinett, mille eesmärk on osutada vaimse tervise teenust patsientidele, kes on suunatud ambulatoorsele sundravi teenusele. Kabinetis toimuvad ravimeeskonna vastuvõtud multidistsiplinaarse meeskonna poolt, kuhu kuuluvad psühhiaater, psühholoog, sotsiaaltöötaja ning vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste.

Mobiilses kabinetis toimub patsiendi nõustamine, viiakse läbi uuringuid, sarnaselt tavapärasele ambulatoorsele tööle, kuid patsiendi kodukohale lähemal.

Selleks, et tagada kroonilise vaimse tervise probleemiga inimese ravi ja rehabilitatsiooni järjepidevust, on oluline, et ravimeeskond liigub patsiendi kodukohale lähemale.

„Kuna Viljandi haigla pakub Eestis ainsana kohtumääruse alusel ravile suunatud patsientidele nii statsionaarset kui ambulatoorset psühhiaatrilise sundravi teenust, elavad meie patsiendid üle kogu riigi,“ tutvustas mobiilse teenuse vajadust Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku sundravi osakonna juhataja Ülle Kumm. „Selleks, et tagada kroonilise vaimse tervise probleemiga inimese ravi ja rehabilitatsiooni järjepidevust, on oluline, et ravimeeskond liigub patsiendi kodukohale lähemale,“ lisas ta. Osakonna juhataja sõnul peitub ambulatoorse teenuse olulisus sundravialuse ravi järgimise ja igapäevaelu toimetuleku hindamises. Lisaks on olulisel kohal piirkondliku tugivõrgustiku kaasamine ja koostöö edendamine patsiendi vajaduste kaardistamiseks ja tugisüsteemide tagamiseks.

Inimestel on õigustatud ootus saada ravi kodu lähedal

„JA ehk Joint Action ImpleMENTAL on Euroopa Komisjoni algatus parimate tavade rakendamiseks vaimse tervise valdkonnas. Projekt keskendub kogukondlike teenuste võrgustike loomisele, et parandada juurdepääsu ja ravi kvaliteeti, austades inimeste vajadusi ja õigusi ning pakkudes toetust kodukohale lähemal. Igal kogukonna liikmel on õigustatud ootus kvaliteetsetele terviseteenustele ja mobiilne vaimse tervise teenus on üheks võimaluseks, kuidas seda tagada,“ ütles sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna projektijuht dr Zrinka Laido.

Igal kogukonna liikmel on õigustatud ootus kvaliteetsetele terviseteenustele ja mobiilne vaimse tervise teenus on üheks võimaluseks, kuidas seda tagada.

Reedesel (26. mai) seminaril arutatigi, milline on mobiilsete meeskondade olulisus ja roll, millist väärtust nad loovad kogukonnale ja kuidas arendada koostööd kogukonna ja tugivõrgustikega. Lektoriteks olid Barbara D’Avanzo (Laboratory of Quality Assessment of Geriatric Therapies and Services, Itaalia), Angelo Barbato (Laboratory of Epidemiology and Social Psychiatry, Itaalia) ja Hanne Clausen (University of Lørenskog, Norra).

Koolituselt saadud teadmiste põhjal hakatakse välja töötama mudelit kogukonnapõhise mobiilse psühhiaatrilise teenuse osutamiseks krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientidele. See teenus saab olema esimene omataoline Eestis, kuid hetkel puudub sellele rahastusmudel. Projekti tulemusi jagatakse 2024. aasta lõpuks, kui kõik plaanitud tegevused on edukalt lõpule viidud.

Teenuse kaudu soovitakse ennetada korduvaid hospitaliseerimisi ja riskikäitumise esinemist

Viljandi haigla on suurim üldhaigla Eestis ning 1000 töötajaga maakonna suurim tööandja. Haiglas osutatakse nii ambulatoorseid kui ka statsionaarseid tervishoiuteenuseid kirurgia, sisehaiguste, sünnitusabi ja günekoloogia, psühhiaatria ning taastusravi valdkonnas. Mitmekülgsete uuringute teostamist võimaldab diagnostikakliinik. Samuti osutatakse ööpäevaringselt erakorralist meditsiiniabi ja psühhiaatrilist abi.

Kogukonnapõhise mobiilse vaimse tervise kabineti teenuse olulisus peitub patsiendi ravi ja rehabilitatsiooni järjepidevuse tagamises, mille käigus hinnatakse ja toetatakse patsiendi ravijärgimust ning toimetulekut. Teenuse kaudu soovitakse ennetada korduvaid hospitaliseerimisi ja riskikäitumise esinemist. Mobiilse tervishoiuteenuse kabineti valmimist toetati projektist “Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine”, mida rahastavad Norra toetuste 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“, sotsiaalministeerium ja SA Viljandi Haigla.

Projekt JA ImpleMENTAL on Euroopa Komisjoni algatus parimate tavade rakendamiseks vaimse tervise valdkonnas. Projekti raames keskendutakse vaimse tervise valdkonna reformile, sealhulgas innovatiivsete teenuste väljatöötamisele ja rakendamisele. Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti kogu Euroopa Liidus.

Irina Kuzina, Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik