19-aastaseks saanud noortel kehtib ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Selleks, et ravikindlustus jätkuks, tuleb noorel õpinguid jätkata või minna tööle või ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides vabatahtliku kindlustuslepingu.

Toome siinkohal välja Tervisekassa memo koolilõpetajate jaoks.

Kui lähed kutse- või ülikooli

Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, oled ravikindlustatud kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli lõpetamist.

Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.

Kui aga võtad akadeemilise puhkuse, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks käib tööl või on lapseootel).

Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima

Välismaale õppima minnes tuleb sul ravikindlustuse jätkumiseks esitada õppeaasta alguses Tervisekassale avaldus koos välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendiga (igal õppeaastal). Avalduse ja lisateavet leiad Tervisekassa kodulehel SIIN.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad Tervisekassa kodulehelt.

Ajateenijad

Ajateenistuses olles tagab sulle ravikindlustuse riik. Andmed ravikindlustuse saamiseks esitab Kaitsevägi või Kaitseressursside Amet.

Pärast ajateenistuse läbimist kehtib sinu ravikindlustus veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, aga pole ühe kuu aja jooksul veel muul alusel kindlustust saanud, pikeneb sinu kindlustus veel kahe kuu võrra.

Kui lähed tööle

Kui plaanid pärast kooli lõpetamist tööle asuda, siis on sul õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu. Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja lõpeb kaks kuud pärast töötsuhete lõpetamist.

Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes oma ravikindlustuse andmed üle kontrollida. Ravikindlustuseks vajalikud andmed esitab maksu- ja tolliamet töötamise registrist.

Kui otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE), pead taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtja andmete kandmist äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks maksma ka sotsiaalmaksu.

Töötuks registreerimine

Kui sul ei ole võimalik pärast kooli lõpetamist asuda edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, siis võid end töötukassas töötuks registreerida. Töötuna arvelevõtmise kohta saad täpsemalt lugeda Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Kui sul tekib õigus ravikindlustusele, edastab tervisekassale sinu andmed töötukassa.

Vabatahtlik kindlustus

Kui sa ei kuulu ühtegi ravikindlustuse gruppi, on sul võimalik kindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu saad sõlmida juhul, kui oled eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud tööandja (sh FIE-na) või riigi poolt või maksnud iseenda eest sotsiaalmaksu.

Kui sõlmid vabatahtliku kindlustuslepingu kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustus ilma katkemata. Kui lepingu sõlmimise ajal on kindlustus katkenud, tekib see ühe kuu möödumisel.

Vabatahtliku kindlustuslepingu tasu ühe kalendrikuu eest on sel aastal 201,20 eurot, kvartalimakse 603,60 eurot ja aastamakse 2414,40 eurot.

Vabatahtlik kindlustusleping on tasuline. Kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest on sel aastal 201,20 eurot, kvartalimakse 603,60 eurot ja aastamakse 2414,40 eurot. Kindlustusmakseid saab tasuda kvartali või aasta kaupa. Ühe kuu kaupa makseid tasuda ei ole võimalik. Lisainfot leiad SIIT.

Mida solidaarne ravikindlustus tähendab?

Eesti tervishoid toetub solidaarsele ehk ühisele ravikindlustusele. Selle abil tagatakse võrdne arstiabi ja hüvitised kõigile kindlustatud inimestele.

Meie ühise ravikindlustuse raha tuleb töölkäivate inimeste töötasult makstavast 33% sotsiaalmaksust, millest 13% läheb ravikindlustusse. Lisaks töötavatele inimestele on ravikindlustatud ka paljud teised, kes ise ei tööta – näiteks lapsed ja noored. Ravikindlustuse rahaga tasub Tervisekassa inimese raviteenuste eest, hüvitab retseptiravimeid ja meditsiiniseadmeid ning maksab töövõimetuse hüvitisi.

Vaata ka meelespead abituriendile, Tervisekassa voldik.

Allikas: Tervisekassa