Terviseamet

Pressiteade

09.07.2022

Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult tervisele ohtlik mänguasjakomplekt FROZEN II, mis sisaldab lubatust rohkem tervist kahjustavat ainet.

Hiinas valmistatud mänguasjakomplekt Frozen II ei vasta nõuetele, sest komplekti kuuluvad nukk ja lumemees sisaldavad bis(2-tüülheksüül)ftalaati (DEHP) (CAS nr 117-81-7) kogustes, mis ületavad lubatud piirväärtust vastavalt 256 korda ja 283 korda. Nõuded tulenevad Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 punktist 2 ja REACH-määruse[1] XVII lisa kandest 51.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei ole lubatud turule viia. DEHP on CLP-määruse[2] alusel klassifitseeritud 1.B kategooria reproduktiivtoksiliseks, mis tähendab, et DEHP võib kahjustada viljakust ja loodet. Lisaks on ainel kinnitatud hormonaaltasakaalu häirivaid omadusi.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet