Sotsiaalministeerium

Pressiteade

07.12.2021

Brüsselis kogunenud töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel saavutasid ministrid kokkuleppe palkade läbipaistvuse direktiivis, millega luuakse ühtsed palkade läbipaistvuse miinimumnõuded. Eesti toetas saavutatud kokkulepet. Kokkulepe saavutati ka miinimumpalkade direktiivi eelnõu üle.

„Soolise palgalõhe vähendamine on meie selge prioriteet ning usun, et palkade läbipaistvus ja võrdse palga põhimõtte tõhusam kaitse viib meid selle eesmärgi saavutamisele mitu sammu lähemale,“ selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo täna vastuvõetud otsuse mõju.

Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe, ulatudes 2019. aastal Eurostati andmetel 21,7%-ni. Palkade läbipaistvuse direktiiviga vähendatakse palgastruktuuride soolist kallutatust ja võrdsustatakse meeste ja naiste töiseid sissetulekuid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Lisaks tõstab võrdne palk potentsiaalsete töötajate jaoks töötamise stiimuleid ning suurendab töötajate usaldust tööandja vastu. Eesti ettepanekutele tuginedes on riikidele direktiivis jäetud palju suurem paindlikkus õiguskaitsemeetmete kujundamisel ning palkade läbipaistvuse järelevalve ja seiresüsteemi ülesehitamisel. Lisaks on läbirääkimisetel erilist tähelepanu pööratud mikro- ja väikeste tööandjate toetamisele ning ettevõtjate halduskoormuse leevendamisele.

Ministrid arutasid ka võrdõigusliku Euroopa suunas liikumist. Siin oli põhiküsimuseks, kuidas tegeleda soolise tööhõive-, palga- ja digilõhega nii, et tagada naiste ja meeste võrdõiguslikkus tööturul. Arutati, millised töö- ja eraelu tasakaalu meetmed oleksid kõige vajalikumad ning kuidas tagada, et sooline vaade oleks paremini ja süsteemsemalt integreeritud Euroopa Liidu strateegiates ja poliitikas. Eesti pidas arutelus oluliseks rõhutada tüdrukute ja naiste osakaalu tõstmist IKT õppurite ja töötajate seas, sooliste stereotüüpide mõju vähendamist noorte valikutele ja hoolduskoormuse võrdsema jaotuse toetamist.

Lisaks kiideti heaks kahed nõukogu järeldused teemadel jätkusuutlik töö terve elukaare ulatuses ning tehisintellekti mõju soolisele võrdõiguslikkusele tööturul.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium