Sotsiaalministeerium

Pressiteade

13.04.2021

Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohtumisel tutvustas sotsiaalministeerium lisaeelarvega toetatavaid tegevusi. Lisaeelarve vahenditest saavad ka omavalitsused 15 miljoni euro ulatuses toetada oma elanike heaolu, näiteks parandades vaimse tervise teenuste kättesaadavust või suurendades lapsi ja nende peresid toetavate abimeetmete mahtu ja kättesaadavust.

Lisaeelarve võimalusi kasutades tuleks pakkuda ka suuremas mahus kogukondlikul tasandil vanemlust toetavaid programme või koolitusi ning palgata riskiperedele toetav tugiisik.

„Lisaeelarves ette nähtud täiendavast 15 miljonit eurot peaks enamjaolt kuluma inimeste heaolu ja hoolekande vajaduste rahuldamisele. Näiteks saavad omavalitsused paremini toetada inimeste töö- ja pereelu ühildamist, leevendada piirangute ja distantsõppe tõttu kasvanud lähedaste hoolduskoormust, ennetada vaimse tervise probleemide süvenemist ning maksta kriisiajal toimetulekut toetavaid rahalisi toetusi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Kuuse sõnul koostab ministeerium omavalitsustele toetusmeetme kasutamiseks ka juhendi, kuid iga omavalitsus saab siiski paindlikult otsustada, millised on tema piirkonna vajadused just COVID-19 kriisist lähtuvalt.

Seoses eelmisel aastal suurenenud laste ja noorte suitsiididega on suurenenud ka vajadus erinevate vaimse tervise teenuste, ööpäevaringse kriisiabi ja nõustamise pakkumise järele. Seetõttu suurendatakse 2,85 miljoni euroga teenuste pakkumist, tugevdatakse sotsiaalkindlustusameti võimekust vaimse tervise kriisiabi pakkumisel, jätkatakse telefoniliini ja veebivestluste võimalusi ning suurendatakse vaimse tervise teenuste kättesaadavust esmatasandil.

2020. aasta kevadest on sotsiaalse suhtluse vähenemise tõttu oluliselt kasvanud laste ennastkahjustav käitumine ja laste suunamine kinnise lasteasutuse teenusele. Lisarahastus võimaldab suurendada nendele lastele vajalike teenuste mahte.

1,2 miljonit eurot on planeeritud suunata COVID levikuga surve alla sattunud erihoolekande ja rehabilitatsiooni asutuste toetamiseks, valdkonna töötajate vaimse tervise toetamiseks ja isikukaitsevahendite soetamise kulude hüvitamiseks. 0,7 miljonit eurot on planeeritud üld- ja erihooldekodude täiendavate tööjõukulude katmiseks ja lisatasude maksmiseks ületunnitöötamise eest asutustes, kus on vaktsineerimisele eelnevalt COVID-19 haigestunud.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium