UUDISED

Ülemaailmne hepatiidipäev

Tartu Ülikooli Kliinikum

21.07.2017

Autorid: M.Maimets, R.Salupere, B.Margus, K.Zilmer

Prioriteediks peab olema C-hepatiidi viirusest põhjustatud haiguste – krooniline hepatiit, maksatsirroos, maksarakkvähk – tõenduspõhine ennetustegevus ja tõenduspõhised sõeluuringud, õigeaegne diagnoosimine ja kulutõhus ravi.

Strateegilised suunad on ennetustegevus ja epidemioloogilise olukorra analüüs sõeluuringute kaudu ning raviprioriteetsuse hindamine. Tegevusplaan realiseerub 2030. aastaks, juhul kui täidetakse järgmised eesmärgid.

1. Uute hepatiidijuhtude ennetamine ja sellega püsiva langussuuna saavutamine C-hepatiidi viiruse levikus. Eesmärgi täitmine tagatakse täiendades meditsiinipersonali teadmisi verega levivatest viirustest ja tänapäevasest C-hepatiidi ravist, nõustades kõiki kutsetöös ohustatud isikuid, arendades kokkupuutejuhtumite andmekogu, teavitades rahvastikku C-hepatiidi viiruse levikuteedest ning nõustades C-hepatiidi viiruse riskirühma kuulujaid. Selle eesmärgi tegevusplaani koostaja ja elluviija võiks olla Tervise Arengu Instituut.

2. C-hepatiidi viiruse sõeluuringuprogrammi ellurakendamine ja C-hepatiidi viiruse testimise kättesaadavuse ühtlustamine riigis. Eesmärgi täitmiseks on esmatähtis otsustada sõeluuringu strateegia Eestis – näiteks kas kaasata sõeluuringusse isikud tulenevalt sünnikohordist või kaasata riskirühma kuulujad (kinnipidamisasutustes viibijad, süstivad narkomaanid jt) või otsustada kogu rahvastiku ühekordne samaaegne HIV, B-hepatiidi viiruse ja HCV sõeluuring. Sõeluuringu plaani koostamisel on oluline arvestada ka ravikindlustuseta isikute testimisvajadusega. Selle eesmärgi tegevusplaani koostaja ja elluviija võiks olla Tervise Arengu Instituut.

3. Viirusevastase ravi kättesaadavuse tagamine kõigile C-hepatiidi viirusega nakatunuile olenemata ravikindlustusest.
Eestis on viirusevastane ravi kättesaadav mõõduka ja raske maksakahjustustega (alates fibroosiastmest F2) patsientidele, sest mõõduka ja raske maksakahjustusega patsiendi ravi on oluliselt kulutõhusam kui kerge maksakahjustuse (fibroosiaste F0-F1) korral. Eesmärk peaks aga olema kõigi C-hepatiidi patsientide viirusevastane ravi sõltumata fibroosiastmest maksas. Märkimisväärne on, et tervistumine C-hepatiidi viirusest tagab uute nakkusjuhtude vältimise.

Oluline on ravikindlustusest olenemata nende patsientide viirusevastane ravi, kes võivad C-hepatiidi viirust ühiskonnas olulisel määral edasi levitada. Sellised isikud on näiteks homoseksuaalsed mehed, kelle seksuaalkäitumine on suure riskiga; rasestuda soovivad reproduktiivses eas naised; kinnipidamisasutustes viibijad; süstivad narkomaanid.

Selle eesmärgi tegevusplaani koostaja ja elluviija võiks olla Sotsiaalministeerium koos Eesti Haigekassaga.

4. Viirusevastase ravi andmekogu loomine viirusevastase ravi kvaliteedi ja tõhususe analüüsiks.

5. C-hepatiidi viirusest põhjustatud infektsiooni laiaulatuslik järelevalve ning üksikasjaliku ja kõikehõlmava likvideerimisstrateegia väljatöötamine. Likvideerimisstrateegia väljatöötamine, üksikasjalik planeerimine, tegevusplaani elluviimise kontroll ja järelevalve võiks jääda Sotsiaalministeeriumi korraldada koostöös C-hepatiidi likvideerimisstrateegia eksperdirühmaga.

Nii C-hepatiidi likvideerimisstrateegia aastaiks 2018–2030 loomisel kui ka kõigi eesmärkide täitmisel tegevusplaanide kaudu on oluline eeltoodud institutsioonide (Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut, Terviseamet) koostöö eriarstlike ühendustega – Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsiga. Vastutus C-hepatiidi epideemia likvideerimise eduka elluviimise eest on ühisvastustus, mis jaguneb paljude osapoolte vahel.

Eesti Gastroenteroloogide Selts ja Eesti Infektsioonhaiguste Selts soovivad visiooni loojatena osaleda selle plaani elluviimisel, et tagada C-hepatiidi epideemia likvideerimine 2030. aastaks.

< tagasi Uudised