UUDISED

Riik soovib suurendada tehnoloogiakasutust, mis toetaks inimese igapäevast toimetulekut ja heaolu kodus

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

19.06.2020

valitsuskabineti nõupidamisel kinnitas valitsus sotsiaalministeeriumi koostatud rohelises raamatus esitatud arengusuunad ja lahendusettepanekud tehnoloogiakasutuse suurendamiseks inimese igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamisel kodus.

Roheline raamat käsitleb uudseid lahendusi eelkõige inimese kodus ja mitte hoolekandeasutuses. Hooldusvajaduse ja hoolduskoormusega inimesi saab mitmel kombel toetada uudsete toodete ja teenuste, sealhulgas abitehnoloogiate ja teiste digilahenduste laiaulatuslikuma kasutuselevõtu kaudu.

”Praegu tegutsevad sotsiaalsektor ja tehnoloogiapõhine äri minimaalse ühisosaga ehk suhteliselt eraldiseisvatena. Sotsiaalministeeriumi koostatud roheline raamat keskendub sellele, kuidas algatada ja toetada koostööd ennekõike sotsiaalsektori ehk potentsiaalsete tehnoloogiakasutajate ja tehnoloogiasektori ehk tehnoloogia pakkujate, aga ka teiste valdkondade vahel,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eesti pikaajalise hoolduse teenuste senine areng on toimunud asutusepõhise hoolduse suunas, ehkki vajadus on suurem just kodus elamist toetavate teenuste järele. Teenuste arendamise fookus peab senisest enam olema suunatud inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamisele ja selle suurendamisele. Kodus osutatavate hooldusteenuste ebapiisava arendamise ning kodupõhiste ja muude sotsiaalteenuste vähese kättesaadavuse tõttu satuvad tervishoiuteenustelt koju naasnud inimesed kiiresti tagasi tervishoiusüsteemi või jäävad suuresti abita. Selliseid inimesi saab abistada koduteenuse kombineerimisel teiste toetavate teenuste ja tehnoloogiliste lahendustega.

Sotsiaalministri sõnul on vajalik toetada mõjusate uudsete lahenduste kasutuselevõttu, mis aitaksid hooldusvajadusega inimestel võimalikult kaua sobivate teenustega kombineeritult kodustes tingimustes elada täisväärtuslikku ja iseseisvat elu nii, et nende lähedased ei peaks hoolduskoormuse tõttu loobuma isiklikust elust, tööst ja teistel viisidel ühiskonda panustamisest.

Inimese kodus uudsete lahenduste kättesaadavuse parandamiseks oleks hiljutist kriisi arvestades esmajärjekorras vaja toetada kaugteel osutavate teenuste, näiteks nõustamisteenuste, juhtumihalduse ja lähedastega suhtluse kasutuselevõttu. Digilahenduste kasutamiseks on vajalik arendada ka sihtrühmade digipädevusi. Samuti on vajalik toetada ka varajaste ja ennetuslike sekkumismeetodite ning ennetusprogrammide maaletoomist ja juurutamist.

Vabariigi Valitsuse 2019-2023 tegevusprogrammis on ette nähtud käivitada innovaatilised lahendused koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, mis näeb ette luua roheline raamat tehnoloogiliste lahenduste kasutusest sotsiaalsektoris. Rohelises raamatus välja toodud arengusuundade ja lahendusettepanekute elluviimist on plaanis rahastada Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist (2021–2027). Kuna lahendusettepanekud on tulemuslikud, kui toimib kaasvastutuse põhimõttel mitmepoolne koostöö, siis konkreetsed ülesanded ökosüsteemi igale osapoolele defineeritakse rohelise raamatu rakenduskavas iga eraldiseisva arengusuuna ning lahendusettepaneku haaval. Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on seejuures olla ökosüsteemi arengu toetajaks.

Rahvastiku vananemisega kaasnevalt võib 2023. aastaks hooldusvajadusega 65-aastaste ja vanemate inimeste arv kasvada hinnanguliselt enam kui 10 000 inimese võrra.

Sotsiaalministeerium

 

< tagasi Uudised