UUDISED

Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel arutati soolise võrdõiguslikkuse ja tööõiguse tulevikku

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

15.12.2019

Brüsselis kohtunud Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite arutelu keskendus soolise võrdõiguslikkuse tulevikule, tööõigusele ning vähenenud töövõimega inimeste tööturule aitamise ning seal püsimise toetamisele.

Mõttevahetuses soolise tasakaalu parandamise üle Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel pidas sotsiaalminister Tanel Kiik oluliseks, et senised Euroopa tasandil seatud eesmärgid püsiksid jätkuvalt fookuses. „Kuigi Eestis on areng soolise tasakaalu suunas olnud viimastel aastatel kiirem kui teistes liikmesriikides, on jätkuvalt muret tekitav, et palgalõhe naiste ja meeste vahel on meil Euroopa keskmisest suurem. See hakkab tulevikus mõjutama ka pensione, mis omakorda toob kaasa ka pensionilõhe.“

Eestil tuleb jätkuvalt fookuses hoida naiste osalemise suurendamist tööturul ning nende võrdväärse majandusliku iseseisvuse tagamist; sooliste palga-, sissetuleku- ja pensionilõhede vähendamist; võrdse osalemise edendamist otsuste vastuvõtmisel; sool põhineva vägivalla vastast võitlust ning naiste õiguste edendamist kogu maailmas. Lisaks on oluline arvesse võtta uusi väljakutseid, mis tulenevad digitaalsest ja tehnoloogilisest arengust.

Arutelus EL tööõiguse tuleviku üle tõdes sotsiaalminister Tanel Kiik, et oluline on ennekõike rakendada kehtivat õigust ning hoiduda ülereguleerimise eest: „Lähitulevikus peame Euroopa Liidus keskenduma tööõiguse reeglite tõhusale rakendamisele. Liikmesriikidel tuleb välja arendada sotsiaalkaitse-, tööohutus- ja maksusüsteemid, mis toimivad ka uute töötamise vormidega nii, et nad ei piiraks uudsete ettevõtlusmudelite arengut. Seejuures pean positiivseks Eestiski toimivat riikliku miinimumpalga kehtestamise raamistikku, kus töötasu miinimum kehtestatakse tööandjate ja ametiühingute esindajate kokkuleppe alusel.“

< tagasi Uudised